• China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

  Chemindex > 863648-39-9 L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-a-aspartyl-L-a-glutamyl-,1,2-bis(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-2-[(2E)-4-[methyl(2-phenylethyl)amino]-1,4-dioxo-2-butenyl]hydrazide]

  863648-39-9 L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-a-aspartyl-L-a-glutamyl-,1,2-bis(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-2-[(2E)-4-[methyl(2-phenylethyl)amino]-1,4-dioxo-2-butenyl]hydrazide]

  Product Name L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-a-aspartyl-L-a-glutamyl-,1,2-bis(1,1-dimethylethyl) ester,3-[2-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-2-[(2E)-4-[methyl(2-phenylethyl)amino]-1,4-dioxo-2-butenyl]hydrazide]
  Molecular Formula C49H70N6O13
  CAS Registry Number 863648-39-9
  Molecular Structure


   Suppliers for 863648-39-9(0):

  成片免费观看视频在线